A A A K K K
для людей з обмеженими можливостями
Великогаївська громада
Тернопільська область, Тернопільський район

Про внесення змін до статуту комунального закладу «Клуб села Великі Гаї»(нова редакція)

Дата: 26.02.2020 09:46
Кількість переглядів: 37

УКРАЇНА


ВЕЛИКОГАЇВСЬКА  СІЛЬСЬКА  РАДА

47722  Тернопільська обл., Тернопільський р-н., с. Великі Гаї вул. Галицька , 47

тел. 49-00-98, 49-02-98

   Сьоме скликання                                                                  сорок шоста сесія

 

ПРОЕКТ РІШЕННЯ № ____

 

від  04 березня  2020  року

 

Про   внесення змін до статуту

комунального закладу «Клуб

села Великі Гаї»(нова редакція)

 

Відповідно до статті 143 Конституції України, Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», з метою створення умов для самодіяльної творчості, формування громадської думки, духовного розвитку, задоволення культурних потреб і організації відпочинку населення, враховуючи Великогаївська сільська рада

 

В И Р І Ш И Л А:

1. Внести зміни до  Статуту комунального закладу «Клуб села Великі Гаї» шляхом викладення його в новій редакції (додається).

 

2. Контроль за виконанням рішення доручити постійній комісії сільської ради з питань освіти, культури, охорони здоров’я, фізкультури, спорту та соціального захисту населення.

 

 

 

 

Сільський голова                                              О.А.Кохман

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                         "ЗАТВЕРДЖЕНО"

рішенням Великогаївської  сільської ради №_____

від 04 березня  2020 року

 

 

 

 

 

 

 

 

 

СТАТУТ

комунального закладу

"Клуб села Великі Гаї"

(нова редакція)

 

 

 

1. Загальні положення

1.1. Комунальний заклад "Клуб села Великі Гаї" (далі - клуб) заснований Великогаївською сільською радою та є комунальною власністю Великогаївської сільської ради.

1.2. Клуб є самостійною неприбутковою бюджетною установою, у своїй діяльності керується Конституцією України і законами України, рішеннями сільської ради та виконавчого комітету, розпорядженнями сільського голови, іншими нормативно – правовими документами з питань діяльності в галузі культури та цим Статутом.

1.3. Засновником клубу є Великогаївська сільська рада. Засновник здійснює фінансування клубу, його матеріально-технічне забезпечення, надає необхідні будівлі з обладнанням і матеріалами.

1.4. Клуб є закладом, діяльність якого спрямована на виконання соціально важливих функцій.

1.5. Клуб є юридичною особою з дня його державної реєстрації.

Повне найменування: Клуб села Великі Гаї Великогаївської сільської ради, скорочене найменування: Клуб.

1.6. Клуб співпрацює з іншими культурними, освітніми, спортивними закладами, товариствами, клубами, фондами, трудовими колективами тощо і окремими громадянами України.

1.7. Місцезнаходження клубу: 47722, Україна, вул. Галицька, 50, с. Великі Гаї Тернопільської  області

2. Завдання та права клубу

2.1. Головними завданнями клубу є:

а) розвиток самодіяльної народної творчості в усій різноманітності її видів та жанрів, розкриття творчих здібностей і обдарувань людей;

б) збереження, відродження та розвиток української культури, а також культур інших національних груп, що проживають на території району;

в) підтримка соціально важливих ініціатив, любительських об’єднань та клубів за громадсько-політичними, науково-технічними, екологічними, художньо-естетичними та іншими інтересами;

г) сприяння масовій самоосвіті в галузі літератури та мистецтва, історії вітчизняної й світової культури, суспільних і природознавчих наук, економіки, культури побуту тощо;

д) створення необхідних умов для нерегламентованого дозвіллєвого спілкування, відпочинку і розваг;

е) надання методичної допомоги любительським колективам і об’єднанням, гурткам і клубам, що її потребують,  культактиву трудових і навчальних колективів, громадським формуванням за місцем проживання та окремим громадянам з питань організації культурно-просвітницької роботи, художньої самодіяльності й дозвілля з широким застосуванням для цього договірних відносин.

2.2. Клуб має право:

- самостійно приймати рішення і здійснювати діяльність відповідно до вимог законодавства України;

- використовувати добровільні грошові внески юридичних та фізичних осіб для виконання статутних завдань;

- надавати інформаційні, культурні, освітні послуги;

- виступати учасником цивільно-правових відносин, набувати майнових і немайнових прав;

- залучати до трудової діяльності юридичних та фізичних осіб на договірних засадах;

- здійснювати капітальне будівництво, реконструкцію та капітальний ремонт основних фондів;

- залучати на договірних засадах і використовувати кошти, об’єкти інтелектуальної власності, майно чи окремі майнові та немайнові права юридичних і фізичних осіб у встановленому законодавством України порядку;

- проводити навчання, семінари, виставки та інші культурно-освітні заходи;

- встановлювати прямі зв’язки з міжнародними організаціями та іноземними громадянами, укладати угоди про співробітництво, угоди для забезпечення виконання статутних завдань.

3. Організаційні основи діяльності клубу

3.1. Клуб працює за річним планом роботи, який затверджується рішенням виконавчого комітету сільської ради, має свою програму діяльності відповідно до особливостей соціально-економічного розвитку села, інтересів та потреб його жителів і громадських організацій. Клуб самостійно визначає форми роботи з метою реалізації статутних і програмних завдань.

3.2. Відповідно до програми діяльності клубу його структурними складовими можуть бути творчо-виробничі підрозділи та громадські формування на його базі (творчі колективи, гуртки й студії, курси, консультаційні пункти, любительські об’єднання, творчі асоціації, інші ініціативні утворення), що фінансуються як із коштів клубу, так і за рахунок внутрішнього госпрозрахунку, діють на умовах строкового договору, колективного підряду, правах кооперативу. Положення про структурні підрозділи клубу затверджуються виконавчим комітетом сільської ради.

3.3. Клуб може створювати культурно – дозвіллєві клубні формування (гуртки, студії, об’єднання), спортивні, оздоровчі клуби, групи, гуртки, організовувати і проводити спортивно-розважальні і фізкультурно  – оздоровчі заходи.

3.4. Режим роботи клубу затверджується рішенням виконавчого комітету сільської ради.

 

4. Управління клубом

4.1. Управління клубом здійснюється Великогаївською сільською радою у межах визначених радою.

4.2. Безпосереднє керівництво клубом здійснює завідувач. Завідувач призначається на посаду та звільняється з посади розпорядженням сільського голови.

4.3. Завідувачем клубу може бути особа, яка має вищу або середню спеціальну фахову освіту, без вимог до стажу роботи в системі культури або середню спеціальну освіту з досвідом громадської творчої роботи в клубному закладі. У виняткових випадках на посаду завідувача клубу може бути призначена особа, яка навчається у навчальному закладі за відповіднім освітнім напрямом.

4.4. Завідувач клубу:

- керує діяльністю клубу, представляє його без довіреності в усіх органах і установах, громадських організаціях і несе відповідальність перед сільською радою, виконкомом та сільським головою за результатами діяльності сільського клубу;

- здійснює загальне керівництво роботою сільських колективів, аматорських художніх колективів;

 - організовує і забезпечує культурно-масову, дозвіллєву роботу серед жителів села;

- складає плани роботу клубу, затверджує їх у встановленому порядку, забезпечує їх виконання та виконує облік творчої, культурно-просвітницької, господарської роботи;

- виконує роботу по складанню статистичних, річних звітів;

- організовує роботу колективів, гуртків художньої самодіяльності, їх участь в районних та обласних оглядах, конкурсах, фестивалях;

- вирішує всі питання, пов’язані з господарською діяльністю клубу;

- розпоряджається майном в межах наданих йому повноважень, відповідає за дотримання фінансової дисципліни та збереження майна;

- затверджує функціональні обов’язки працівників клубу;

- забезпечує облік, збереження та примноження матеріальної бази, дотримання правил санітарного режиму, охорони праці, техніки безпеки та протипожежної безпеки;

- організовує виконання рішень загальних зборів трудового колективу;

- створює умови для підвищення кваліфікації кадрів, вивчення, аналізу, узагальнення і поширення передового досвіду в практику роботи клубу;

- звітує про роботу клубу перед виконавчим комітетом сільської ради;

- виконує інші функції за дорученням сільської ради, виконавчого комітету, сільського голови.

4.5. Всі громадяни, які своєю працею беруть участь в діяльності клубу на підставі трудового договору, за сумісництвом, а також на інших засадах, становлять трудовий колектив клубу.

4.6. Працівників клубу приймає на роботу та звільняє сільський голова.

4.7. Питання організації праці колективу клубу регулюються законодавством України та функціональними обов’язками працівників, затвердженими завідувачем сільського клубу.

5. Матеріально-технічна база і кошти клубу

5.1. Майно клубу складають основні фонди, оборотні кошти, а також інші матеріальні цінності. Майно сільського клубу належить до комунальної власності Великогаївської сільської ради і закріплене за ним на праві оперативного управління.

5.2. Структура, штатний розпис клубу визначається в межах фонду заробітної плати затвердженого рішенням сільської ради про сільський бюджет на відповідний рік, виходячи із обсягу роботи та необхідності. Структура затверджується рішенням сільської ради, а штатний розпис клубу – розпорядженням сільського голови.

5.3. Джерелами формування майна клубу є:

- кошти з місцевого бюджету;

- кошти, отримані від надання послуг населенню в установленому законодавством України порядку, роботи, виконані клубом на замовлення підприємств, установ, організацій та громадян;

- добровільні грошові внески, матеріальні цінності, одержані від підприємств, установ,організацій всіх форм власності, а також окремих громадян, іноземних юридичних і фізичних осіб;

- гуманітарна та спонсорська допомога;

- інші надходження, передбачені законодавством України.

5.4. Порядок ведення бухгалтерського обліку та звітності клубу визначається законодавством України. Бухгалтерський облік у клубі здійснюється відділом фінансового забезпечення та бухгалтерського обліку сільської ради.

5.5. Надання в оренду, в безоплатне користування частини будинків, споруд, обладнання, а також списання з балансу майна клубу, якщо воно зношене або морально застаріле, здійснюється за рішенням сільської ради у встановленому чинним законодавством України порядку.

5.6. Відповідно до законодавства України клуб користується земельною ділянкою, іншими природними ресурсами і несе відповідальність за дотримання вимог та норм їх охорони.

5.7. Збитки, заподіяні клубу в результаті порушення його майнових прав іншими юридичними чи фізичними особами, відшкодовуються відповідно до вимог чинного законодавства України за рішенням суду.

6. Міжнародні зв’язки

Клуб може у встановленому законодавством України порядку здійснювати діяльність та укладати угоди за погодженням з виконавчим комітетом Великогаївської сільської ради про співробітництво із закладами, організаціями, фондами, товариствами, окремими громадянами зарубіжних країн для забезпечення виконання статутних завдань.

7. Внесення змін та доповнень до статуту

Всі зміни та доповнення до цього Статуту приймаються в тому ж порядку, яким затверджено Статут, та є його невід’ємною частиною.

 

8. Умови реорганізації та припинення діяльності клубу

8.1. Ліквідація, реорганізація клубу здійснюється за рішенням сільської ради та в інших випадках, передбачених законодавством.

8.2. У разі реорганізації чи ліквідації клубу працівникам, що звільняються, гарантується додержання їх прав і інтересів відповідно до вимог трудового законодавства України.

8.3. Суперечки клубу з юридичними та фізичними особами, включаючи іноземних, розглядаються судом відповідно до законодавства України.


« повернутися

Код для вставки на сайт

Вхід для адміністратора

Онлайн-опитування:

Увага! З метою уникнення фальсифікацій Ви маєте підтвердити свій голос через E-Mail
Скасувати

Результати опитування

Форма подання електронного звернення


Авторизація в системі електронних звернень

Авторизація в системі електронних петицій

Ще не зареєстровані? Реєстрація

Реєстрація в системі електронних петицій


Буде надіслано електронний лист із підтвердженням

Потребує підтвердження через SMS


Вже зареєстровані? Увійти

Відновлення забутого пароля

Згадали авторизаційні дані? Авторизуйтесь