A A A K K K
для людей з обмеженими можливостями
Великогаївська громада
Тернопільська область, Тернопільський район

про визначення обсягу стратегічної екологічної оцінки Генерального плану села Теофілівка Тернопільського  району Тернопільської області

Дата: 02.09.2020 08:56
Кількість переглядів: 151

Заява

про визначення обсягу стратегічної екологічної оцінки

Генерального плану села Теофілівка Тернопільського  району Тернопільської області

 

Підготовка звіту про стратегічну екологічну оцінки Генерального плану села Теофілівка Тернопільського  району Тернопільської області виконується  у процесі розроблення документа державного планування відповідно вимог статті 10 Закону України „Про стратегічну екологічну оцінку”  та державних будівельних, санітарно-екологічних норм та правил.

 

 

Замовник: Великогаївська сільська рада

Адреса: 47722, Тернопільська обл., Тернопільський р-н., с. Великі Гаї, вул. Галицька, буд. 47, тел. 49-00-98, 49-02-98

Виконавцем: ТОВ «Права на землю»

         Адреса: м. Тернопіль, вул. Живова, буд. 32А, оф. 41.

                                                                                                                

Вид та основні цілі документа державного планування, його зв’язок з іншими документами державного планування.

 

Генеральний план села є основним видом містобудівної документації на місцевому рівні, призначеної для обґрунтування довгострокової стратегії планування та забудови території населеного пункту, що розробляється на виконання статті 17 Закону України “Про регулювання містобудівної діяльності”.

 

Генеральний план населеного пункту розробляється та затверджується в інтересах Великогаївської об’єднаної  територіальної громади з урахуванням державних, громадських та приватних інтересів.

 

Склад та зміст генерального плану визначається ДБН Б.1.1-15:2012 “Склад та зміст генерального плану населеного пункту”. Рішення генерального плану мають відповідати вимогам ДБН Б.2.2-12:2018 “Планування і забудова територій”, а також широкого кола інших державних будівельних норм та державних стандартів України.

 

Генеральний план визначає основні принципи і напрямки планувальної організації та функціонального призначення території, формування системи громадського обслуговування населення, організації вулично-дорожньої та транспортної мережі, інженерного обладнання, інженерної підготовки і благоустрою, цивільного захисту території та населення від небезпечних природних і техногенних процесів, охорони навколишнього природного середовища, охорони та збереження культурної спадщини та традиційного характеру середовища історичних населених пунктів, а також послідовність реалізації рішень, у тому числі етапність освоєння території.

 

Генеральний план розробляється у розвиток рішень Генеральної схеми планування території України та Схеми планування території області.

 

При розроблені генерального плану враховуються також стратегії і програми економічного, екологічного, соціального розвитку; наявна чинна проектна документація; спеціалізовані схеми, проекти і програми що діють в населеному пункті, в тому числі: Стратегія розвитку Великогаївської громади; Програма охорони природного середовища Великогаївської сільської ради.

 Згідно із вимогами Закону України „Про регулювання містобудівної діяльності”   проєкт Генерального плану села Теофілівка Тернопільського  району Тернопільської області підлягає стратегічній екологічній оцінці.

Даний документ у відповідності із Законом України „Про стратегічну екологічну оцінку” призначений визначити обсяг стратегічної екологічної оцінки генерального плану села Теофілівка Тернопільського  району Тернопільської області.

 

Те, якою мірою документ державного планування визначає умови для реалізації видів діяльності або об’єктів, щодо яких законодавством передбачено здійснення процедури оцінки впливу на довкілля.

Розроблення проекту „Генерального плану села Теофілівка”  передбачає формування проектних рішень на всю територію села. Проектні рішення охоплюють усі види діяльності, які провадяться або провадження яких заплановане в перспективі на території села. Окремі види діяльності відносяться до таких, щодо яких законодавством передбачено здійснення процедури оцінки впливу на довкілля.

Зокрема, Генеральним планом села планується здійснення окремих видів діяльності, визначених статтею 3 „Про оцінку впливу на довкілля”. що можуть мати значний вплив на довкілля і підлягають оцінці впливу на довкілля.

 

Даний Проєкт визначає існуюче та перспективне функціональне призначення території, обґрунтовує необхідність зміни функціонального призначення території, в разі встановленої потреби що виникає на підставі аналізу техніко-економічних показників існуючого використання території, демографічного прогнозу, та потреб територіального розвитку населеного пункту. Проектні рішення архітектурно-планувальної організації та потреби територіального розвитку міста обумовлюються в тому числі завданням на розроблення генерального плану, державними інтересами. Одночасно Проект не змінює існуюче функціональне використання окремих земельних ділянок та їх категорій, а лише створює умови для наступної такої зміни.

 

Таким чином Проект визначає територіальні (просторові) умови для реалізації видів діяльності або об’єктів, щодо яких законодавством передбачено здійснення процедури оцінки впливу на довкілля, в частині дотримання планувальних обмежень (санітарно-захисних зон, охоронних зон, природоохоронних зон), а також в частині дотримання режимів господарської діяльності в їх межах, які визначені законодавством України та низкою нормативно-правових актів та у сфері забезпечення норм санітарної гігієни та охорони навколишнього природного середовища на території населених пунктів.

Ймовірні наслідки:

 

У процесі здійснення стратегічної екологічної оцінки передбачається оцінити будь-які ймовірні наслідки виконання Генерального плану с. Теофілівка, зокрема: 

 1. для довкілля, у тому числі для здоров’я населення

 

Проект «Генерального плану села Теофілівка» є комплексним документом, проектні рішення якого в різній мірі та формі можуть впливати на стан довкілля та здоров’я населення. Реалізація проектних рішень може мати ймовірні наслідки для таких складових навколишнього природного середовища, як ґрунти, ландшафт, повітря, поверхневі води, біорізноманіття.

Здійснення стратегічної екологічної оцінки проекту Генерального плану села Теофілівка передбачає аналіз та оцінку ймовірних наслідків та ризиків реалізації проектних рішень як на окремі компоненти довкілля (рельєф, ґрунти, надра,  ландшафти, поверхневі та підземні водні ресурси, атмосферне повітря, рослинний і тваринний світ, об’єкти природно-заповідного фонду і  культурної спадщини, екологічну мережу, рекреаційні зони ), так і на комплексні умови території, а також на здоров’я населення.

На території села наявні складові елементи про складові структурні елементи екомережі, визначені статтею 5 Закону України „Про екологічну мережу України”,  зокрема сіножаті та пасовища, землі водного фонду, оздоровчого, рекреаційного, історико-культурного призначення, ліси та інші лісовкриті площі, відкриті землі без рослинного покриву або з незначним рослинним покривом, відкриті заболочені землі. Передбачається оцінити вплив на вплив на складові екологічної мережі.

 

б) для територій з природоохоронним статусом

 

На території села відсутні території та об’єкти природно-заповідного фонду. 

  в) транскордоні наслідки для довкілля у тому числі для здоров’я населення  відсутні.

 

Виправдані альтернативи, які необхідно розглянути, у тому числі якщо генеральний план не буде затверджено.

 

Зважаючи на комплексність рішень Проекту, що обумовлюється необхідністю розвитку житлової, громадської забудови, промислово-виробничих ділянок різних галузей господарського комплексу, транспортної мережі, головних споруд та мереж інженерної інфраструктури міста, розгляд виправданих альтернатив проектних рішень відбувається в процесі розробки генплану, що передбачено методологією розробки містобудівної документації.

 

Загальною альтернативою проєкту Генерального плану села Теофілівка», рішення про розроблення якого прийнято, є його можливе незатвердження. Такий сценарій також буде розглянуто в рамках стратегічної екологічної оцінки.

 

Дослідження, які необхідно провести, методи і критерії, що використовуватимуться під час розроблення розділу Стратегічної екологічної оцінки.

 

 

Обсяг стратегічної екологічної оцінки визначається переліком основних екологічних проблем наявних у селі Теофілівка. Дослідження  спрямовані на вирішення наступних екологічних проблем на території села:

 •  вирішення питань централізованого водовідведення та очистки зворотних                      і дощових вод на території населеного пункту;
 •   розроблення та реалізації схеми санітарного очищення населеного пункту, запровадження роздільного збору твердих побутових відходів та їх видалення;
 • винесення в натуру першого поясу зон санітарної охорони підземних джерел водопостачання, встановлення меж прибережних захисних смуг та водоохоронних зон поверхневих водних об’єктів,  утримання їх в належному стані;
 •  визначення площі проєктованої екомережі та її структурних одиниць, оцінка рівня достатності площі екомережі та рівня її просторової цілісності. Розроблення локальної схеми екологічної мережі с. Теофілівка;
 •  визначення ділянок для організації нових природних та штучно створених територій та об’єктів природно-заповідного фонду для подальшого рекреаційного використання;
 •  збереження зелених насаджень, їх інвентаризації, озеленення населеного пункту відповідно до нормативних показників;
 •  визначення площ консервації деградованих і забруднених земель;
 •  розміщення захисних лісових насаджень на еродованих землях, вилучених  з обробітку, а також вздовж водних об’єктів;
 •  визначення місць відновлення природного стану і підтримання сприятливого гідрологічного режиму і санітарного стану річок,  інших водно-болотних об’єктів.

З огляду на стратегічний характер такого виду документації, ключове значення у виконанні стратегічної екологічної оцінки такого документу мають методи стратегічного аналізу. Насамперед, буде застосований аналіз контексту стратегічного планування, що передбачає встановлення зв’язків з іншими документами державного планування та дослідження нормативно-правових умов реалізації рішень визначеного проекту.

Застосування цільового аналізу при проведенні стратегічної екологічної оцінки дозволить встановити відповідність рішень Проекту загальним цілям охорони довкілля та забезпечення безпечного для здоров’я населення середовища існування.

Оцінка кумулятивних ефектів дозволить оцінити як сукупний вплив    кількох об’єктів, так і накладений вплив минулих, поточних, а також проектних чинників.

При виконанні стратегічної екологічної оцінки буде здійснено:

- збір та аналіз інформації про поточний стан складових довкілля на локальному рівні, включаючи значення ключових екологічних показників, у тому числі про здоров’я населення, на території, яку охоплює проєкт;

- проведення  спеціалізованих лабораторних досліджень для визначення на локальному рівні фактичного рівня забруднення поверхневих вод, підземних водоносних горизонтів, атмосферного повітря, ґрунтів тощо.

- проведення аналізу слабких і сильних сторін проєкту з точки зору екологічної ситуації; 

- визначення можливих чинників змін антропогенного та природного характеру, оцінка величини і значимості  впливів і ризиків;

- проведення консультацій з громадськістю з точки зору екологічної ситуації;

- проведення оцінки впливу генерального плану на складові довкілля та на стан здоров’я населення;

 - моніторинг фактичного впливу впровадження генерального плану  на довкілля.

Комплекс методів проведення стратегічної екологічної оцінки проекту «Генерального плану села Теофілівка» може бути розширений та поглиблений в залежності від методологічного досвіду розробників стратегічної екологічної оцінки.

 

Заходи, які передбачається розглянути для запобігання, зменшення та пом’якшення негативних наслідків виконання документа державного планування.

 

У ході виконання розділу "Стратегічної екологічної оцінки" передбачається розглянути доцільність запровадження заходів із запобігання, зменшення та пом’якшення можливих негативних наслідків реалізації проектних рішень - на довкілля та стан здоров’я населення, які мають успішні приклади впровадження в інших містах України або світу, у першу чергу щодо:

 

- оптимізації функціонально-планувальної організації виробничо-комунальних територій та забезпечення їх санітарно-гігієнічної сумісності з житловою та громадською забудовою, дотримання нормативних санітарно-захисних зон та відстаней від промислових, комунальних та інших об’єктів, що є джерелами забруднення навколишнього середовища;

 

- вдосконалення та подальшого розвитку транспортної мережі населеного пункту з урахуванням необхідності забезпечення протишумового захисту та дотримання нормативних санітарних розривів;

- здійснення природоохоронних заходів, спрямованих на зменшення обсягів викидів забруднюючих речовин в атмосферне (встановлення додаткових систем очистки на джерелах викиду, фільтрів, оптимізація схеми руху транспорту та ін.).

- забезпечення населення і галузей економіки водними ресурсами в необхідній кількості та відповідної якості, будівництво водопровідних та каналізаційних очисних споруд із застосуванням новітніх технологій та обладнання.

- визначення розмірів і меж водоохоронних зон. Охорона, відновлення і підтримання гідрологічного режиму та покращення екологічного стану водних об’єктів у межах села Теофілівка, виконання екологічної паспортизації водних об’єктів, поліпшення стану заплавних екосистем, гідротехнічне впорядкування,  благоустрій та їх відновлення при відсутності водних об’єктів на території села;

 

- розширення мережі зелених насаджень загального та обмеженого користування з урахуванням нормативних показників; формування зелених насаджень спеціального призначення, створення протиерозійних ґрунтозахисних заходів схилових ділянок;

 

- налагодження ефективної системи санітарного очищення території села Теофілівка; закриття, рекультивація та санація існуючого несанкціонованого сміттєзвалища;

 

- проведення реконструкції головних споруд та мереж комунальних систем тепло-, електропостачання, водопостачання і шляхом впровадження новітніх енергоефективних технологій.

- заходів,спрямованих на виконання Регіональної схеми екомережі Тернопільської області, затвердженої рішенням Тернопільської обласної ради від 18.06.2009 № 619;  

- визначення ділянок для організації нових природних та штучно створених територій та об’єктів природно-заповідного фонду для подальшого рекреаційного використання.

 

Окрім того, повинні бути враховані затверджені заходи, визначені законодавством та нормативно-правовими актами, щодо запобігання, зменшення та пом’якшення негативних впливів на довкілля та стан здоров’я населення.

 

 

Пропозиції щодо структури та змісту Звіту про стратегічну екологічну оцінку.

Структура звіту про стратегічну екологічну оцінку Проекту визначається статтею 11 Закону України “Про стратегічну екологічну оцінку” і складається з наступних розділів:

 

 1. Зміст та основні цілі генерального плану села Теофілівка, його зв’язок з іншими документами державного планування;

 

 1. Характеристика поточного стану довкілля, у тому числі здоров’я населення, та прогнозні зміни цього стану;
 1. Характеристика стану довкілля, умов життєдіяльності населення та стану його здоров’я на територіях, які ймовірно зазнають впливу;

 

 1. Екологічні проблеми, у тому числі ризики впливу на здоров’я населення, які стосуються проекту «Генерального плану села Теофілівка»;

 

 1. Зобов’язання/вимоги у сфері охорони довкілля, у тому числі пов’язані із запобіганням негативному впливу на здоров’я населення, встановлені на державному та інших рівнях, що стосуються визначеного проекту, а також шляхи врахування таких зобов’язань/вимог під час підготовки документа державного планування;

 

 1. Опис наслідків для довкілля, у тому числі для здоров’я населення;

 

 1. Заходи, що передбачається вжити для запобігання, зменшення та пом’якшення негативних наслідків виконання Проекту;

 

 1. Обґрунтування вибору виправданих альтернатив, що розглядалися, опис способу, в який здійснювалася стратегічна екологічна оцінка, у тому числі будь-які ускладнення;

 

 1. Заходи, передбачені для здійснення моніторингу наслідків виконання Проекту для довкілля, у тому числі для здоров’я населення;

 

 1. Розраховане  на  широку  аудиторію  резюме  нетехнічного  характеру звіту про стратегічну екологічну оцінку проекту "Внесення змін до генерального плану села Теофілівка".

 

Зміст звіту про стратегічну екологічну оцінку визначається змістом та характером проектних рішень з урахуванням сучасних знань і методів оцінювання, Методичних рекомендацій із здійснення стратегічної екологічної оцінки документів державного планування

 

 

Орган, до якого подаються зауваження і пропозиції, та строки їх подання

Зауваження і пропозиції до Заяви про визначення обсягу Стратегічної екологічної оцінки проекту «Генеральний план села Теофілівка»  подаються до:

 

Відділ земельних відносин, містобудування,  архітектури та комунальної власності Великогаївської сільської ради (04394875@mail.gov.ua, тел. 49-02-80)

 

Відповідальна особа:

Козіброда Марія Володимирівна – спеціаліст І категорії - архітектор відділу земельних відносин, містобудування, архітектури та комунальної власності.

 

Строки подання зауважень і пропозицій  (відповідно до пп. 5, 6 ст. 10 Закону України «Про стратегічну екологічну оцінку»).

Строк подання пропозицій громадськістю  -  15 днів з дня  оприлюднення заяви про визначення обсягу стратегічної екологічної оцінки  Генерального плану села Теофілівка Тернопільського  району Тернопільської області.

Строк подання пропозицій уповноваженими органами виконавчої влади - 15 діб з дня отримання заяви про визначення обсягу стратегічної екологічної оцінки .

 

Сільський голова                                                             Олег КОХМАН

М.П.


« повернутися

Код для вставки на сайт

Вхід для адміністратора

Онлайн-опитування:

Увага! З метою уникнення фальсифікацій Ви маєте підтвердити свій голос через E-Mail
Скасувати

Результати опитування

Форма подання електронного звернення


Авторизація в системі електронних звернень

Авторизація в системі електронних петицій

Ще не зареєстровані? Реєстрація

Реєстрація в системі електронних петицій


Буде надіслано електронний лист із підтвердженням

Потребує підтвердження через SMS


Вже зареєстровані? Увійти

Відновлення забутого пароля

Згадали авторизаційні дані? Авторизуйтесь